Meniu
Krepšelis

SĄLYGOS IR TAISYKLĖS


I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS


1.1. www.deimejewellery.com elektroninė parduotuvė priklauso IĮ „Deimė“, įmonės kodas: 304449472. Elektroninės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui, užsakant ir įsigyjant gaminius www.deimejewellery.com.

1.2. IĮ „Deimė“ turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokias taisyklių korekcijas Klientas asmeniškai informuojamas nebus. Taisyklės taikomos visiems Klientams, užsakantiems šioje Parduotuvėje. Klientui apsiperkant Parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. DEIMĖ Jewellery prekės ženklo gaminių, publikuojamų interneto svetainėje www.deimejewellery.com, vizualinės ir tekstinės informacijos autorių teisės priklauso IĮ „Deimė“. Autorių teises gina Lietuvos Respublikos įstatymai ir tarptautiniai teisės aktai

1.4. Šios sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Kliento ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.deimejewellery.com (toliau – Parduotuvė) susijusios nuostatos.

1.5. Pirkti DEIMĖ Jewellery Parduotuvėje turi teisę:

1.5.1. veiksnūs fiziniai asmenys; 

1.5.2. fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.5.3. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; 

1.5.4. juridiniai asmenys;

1.5.5. visų išvardintų asmenų įgalioti atstovai.

1.6. Klientas sutikdamas su Taisyklėmis, turi teisę pirkti prekes www.deimejewellery.com Parduotuvėje.


II SKYRIUS

SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS


2.1. Sutartis tarp Kliento ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas, išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą”.

2.2. Kiekviena Kliento ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis saugoma DEIMĖ Jewellery Parduotuvės duomenų bazėje.


III SKYRIUS

KLIENTO TEISĖS


3.1. Klientas turi teisę pirkti prekes DEIMĖ Jewellery Parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo Parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Klientas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su DEIMĖ Jewellery, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos. Apie prekių grąžinimą daugiau skaityti XI taisyklių punkte.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Klientas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda ir įpakavimas, taip pat ji nebuvo naudojama.


IV SKYRIUS

KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI


4.1. Klientas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Jei klientas prekių pristatymo metu, be svarbios priežasties atsisako priimti prekes, Klientas privalo pilnai sumokėti Pardavėjui papildomo pristatymo išlaidas prieš pakartotiną pristatymą.

4.3. Jei Kliento registracijos formoje pasikeičia pateikti duomenys, jis privalo nedelsiant juos atnaujinti.

4.4. Klientas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmens  savo prisijungimo duomenų, užtikrinti jų slaptumą. Tuo atveju, jei Klientas šios pareigos neįvykdo, Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl to, jog tretieji asmenys Kliento vardu atliko prekių užsakymą Parduotuvėje. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti Kliento prisijungimo duomenimis. Visa atsakomybė ir pareigos, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Kliento prisijungimo duomenimis, tenka Klientui. Jei Klientas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu: info@deimejewellery.com.

4.5. Klientas pirkdamas prekes DEIMĖ Jewellery Parduotuvėje, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų.


V SKYRIUS

PARDAVĖJO TEISĖS


5.1. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, pasilieka teisę laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Klientui.

5.2. Jei Klientas bando pakenkti šios www.deimejewellery.com darbo saugumui ir stabilumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuve arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Kliento registraciją.

5.3. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Klientu užsakyme nurodytu telefono numeriu vėliausiai kitą darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Klientu dienos.

5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Klientui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Klientas nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną.

5.5. Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas be išankstinio įspėjimo.

5.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos.


VI SKYRIUS

PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI


6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Klientui galimybę naudotis Parduotuvės www.deimejewellery.com teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Kliento užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose IX Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

6.3. Jei dėl svarbių aplinkybių, Parduotuvės veikimo sutrikimų ar kitokių priežasčių Pardavėjas negali įvykdyti Kliento užsakymo, Pardavėjas turi teisę nutraukti tokį užsakymą ir informuoti Klientą apie užsakymo nutraukimą per 1 (vieną) darbo dieną. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Kliento privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

6.5. Klientui pasinaudojus Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 3.3. punkte numatytai sąlygai, DEIMĖ Jewellery įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 15 (penkiolika) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.


VII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA


7.1. Klientas užsakydamas prekes Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo, tinkamam įvykdymui, būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

7.2. Klientas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 7.1. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Parduotuvėje www.deimejewellery.com tik tinkamos elektroninės prekybos vykdymo tikslais.

7.3. Klientas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo DEIMĖ Jewellery Parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

7.4. DEIMĖ Jewellery užtikrina Kliento konfidencialumą, nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo Parduotuvėje www.deimejewellery.com. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.


VIII SKYRIUS

PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI


8.1. Prekių kainos www.deimejewellery.com ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

8.2. Parduotuvės Klientas sutinka ir įsipareigoja sumokėti kainą, nurodytą užsakyme.

8.3. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Klientas apmoka už prekes. Vadovaudamasis Parduotuvėje pateikiamomis apmokėjimo instrukcijomis ir ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento, Klientas turi sumokėti Pardavėjui už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ar užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

8.4. Klientas atsiskaito už prekes – naudodamasis elektronine bankininkyste, apmokėdamas iš anksto bankiniu pavedimu į įmonės sąskaitą.

8.5. DEIMĖ Jewellery gavęs apmokėjimą už prekes pradedama formuoti prekių siuntinį ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.


IX SKYRIUS

PREKIŲ PRISTATYMAS


9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.2. DEIMĖ Jewellery įsipareigoja pristatyti prekes Klientui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai prekei taikomas išankstinio užsakymo statusas, Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

9.3. Klientas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.4. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.5. Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

9.6. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama Parduotuvės „Pristatymo informacija“ skyriuje.

9.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių.


X SKYRIUS

PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS


10.1. Visi DEIMĖ Jewellery tauriųjų metalų gaminiai turi VĮ „Lietuvos Prabavimo rūmai“ įspaudą su gaminį atitinkančia praba.

10.2. Brangakmeniais (deimantais, safyrais, rubinais, smaragdais) inkrustuoti juvelyrikos gaminiai turi atitinkamus VĮ „Lietuvos Prabavimo rūmai“ išduotus kokybės pažymėjimus.

10.3. Prie kiekvieno gaminio Parduotuvėje yra aprašomos jos savybės.

10.4. Visi papuošalai parduodami originaliame įpakavime.

10.5. DEIMĖ Jewellery atsako už savo gaminių kokybę ir suteikia dviejų metų garantiją nuo jų įsigijimo, išsaugojus ir pateikus tai patvirtinantį dokumentą.

10.6. Esant techninėms galimybėms, kliento pageidavimu, DEIMĖ Jewellery gali atnaujinti ar pataisyti DEIMĖ Jewellery sukurtą papuošalą: padidinti arba sumažinti žiedą, patrumpinti arba pailginti vėrinį, pagaminti pamestą auskarą. Šios paslaugos mokamos. Pasibaigus garantinio aptarnavimo laikotarpiui DEIMĖ Jewellery sukurti papuošalai taip pat taisomi už papildomą mokestį.

10.7. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas privalo nedelsiant pranešti apie tai elektroniniu paštu info@deimejewellery.com, o DEIMĖ Jewellery įsipareigoja imtis visų reikalingų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl DEIMĖ Jewellery ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.

10.8. DEIMĖ Jewellery neatsako už tai, kad Parduotuvėje įsigyti gaminiai savo dydžiu, forma, spalva ar kitais parametrais neatitinka Kliento lūkesčių dėl prekės įsigijimo metu Kliento naudoto įrenginio (mobiliojo telefono arba kompiuterio) vaizdo nustatymų.

10.9. Tuo atveju jei Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų nustatyta garantija.


XI SKYRIUS

PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS


11.1. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ 10.1.7.12. punktu, perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją, yra negrąžinamos prekės, išskyrus atvejus, kai pardavėjas sutinka priimti ar pakeisti prekes.

11.2. Klientas norėdamas grąžinti juvelyrinius dirbinius pardavėjui apie tai turėtų pranešti per 7 darbo dienas nuo prekių gavimo datos.

11.3. Norint grąžinti ar pakeisti kokybės reikalavimus neatitinkančią prekę, privaloma per 14 darbo dienų nuo prekės gavimo dienos pristatyti nepažeistoje originalioje pakuotėje su etiketėmis ir sertifikatais (jei tokie buvo), raštišku Kliento prašymu. Prekės grąžinimo prašyme turi būti nurodyta grąžinimo priežastis bei Kliento banko sąskaitos numeris pinigų grąžinimui atlikti.

11.4. Siunta mūsų nurodytų adresu privalo būti išsiųsta registruotu paštu arba naudojant kurjerių paslaugas su įteikimu gavėjui. Būtina išsaugoti siuntos registracijos numerį.

11.5. Iki dienos, kai grąžinama prekė pasieks Pardavėją, ji yra Kliento atsakomybė ir nuosavybė, Klientas grąžindamas prekę privalo įsitikinti, kad prekė nebus pažeista siuntimo metu.

11.6. DEIMĖ Jewellery neatsako už siuntimo metu sugadintas ar prarastas prekes. Taip nutikus pinigai už įsigytą prekę negrąžinami. 

11.7. Nesuderintas prekės grąžinimas ar pasibaigęs grąžinimo terminas suteikia teisę Pardavėjui nepriimti prekės. 

11.8. Gavus siuntą, pinigai Klientui grąžinami per 15 darbo dienų į grąžinimo prašyme nurodytą banko sąskaitą. 

11.9. Visas išlaidas, susijusias su prekės grąžinimo siuntimu, apmoka Klientas.

11.10. DEIMĖ Jewellery pasilieka teisę nepriimti prekės jei neišsaugota ar pažeista originali pakuotė, kokybės sertifikatai, sąskaita-faktūra, jei prekė turi mechaninių pažeidimų žymes, kurios atsirado dėl pirkėjo kaltės, netinkamos priežiūros ar nešiojimo.

11.11. DEIMĖ Jewellery pasilieka teisę Kliento grąžintas prekes, kilus įtarimams, patikrinti Lietuvos Prabavimo rūmuose, įsitikinimui, kad prekė yra grąžinta tokia kokia buvo išsiųsta Klientui. Gavus analizės rezultatus Pardavėjas grąžina pinigus.

11.12. Pagal Kliento nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Kliento asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Kliento asmeninėms reikmėms Kliento teisė atsisakyti gaminio netaikoma (pagal Civilinio Kodekso 6.22810 str. 3 dalį).

11.13. Kilus klausimams dėl gaminių keitimo ar grąžinimo, visi nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus deryboms, kreipiamasi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.


XII SKYRIUS

KLIENTO IR PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ


12.1. Klientas yra atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Klientas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Klientas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.deimejewellery.com Parduotuve.

12.3. Klientas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jei DEIMĖ Jewellery teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Kliento prisijungimo duomenimis, Klientas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į DEIMĖ Jewellery rekomendacijas ir Kliento įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.


XIII SKYRIUS

INFORMACIJOS APSIKEITIMAS


13.1. DEIMĖ Jewellery visus pranešimus siunčia Klientui registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. Klientas visus klausimus ir pranešimus siunčia DEIMĖ Jewellery Parduotuvės skyriuje „Susisiek“ nurodytais kontaktais.


XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Ši svetainė naudoja slapukus. Naršydami svetainę toliau Jūs sutinkate su mūsų slapukų naudojimu.