Meniu
Krepšelis

PRIVATUMO POLITIKA


I SKYRIUS

VARTOJAMOS SĄVOKOS


1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų įregistruotas privatusis juridinis asmuo IĮ DEIMĖ, juridinio asmens kodas 304449472, , registracijos adresas Rasos g. 12, LT-86150 Kelmė.

1.2. DEIMĖ Jewellery – elektroninė parduotuvė, įsikūrusi adresu www.deimejewellery.com.

1.3. Pirkėjas (toliau – Klientas) – veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; juridinis asmuo; visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Paskyra – Pirkėjo registravimosi DEIMĖ Jewellery rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

1.5. DEIMĖ Jewellery paskyros – tai DEIMĖ Jewellery paskyros Facebook, Instagram, kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie DEIMĖ Jewellery ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Pirkėjų paviešintu turiniu.

1.6. Paslaugos – visos DEIMĖ Jewellery Klientui teikiamos paslaugos.

1.7. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant deimejewellery.com. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

1.8. Slaptažodis – Kliento sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis deimejewellery.com, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

1.9. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

1.10. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.11. Asmens duomenų valdytojas – DEIMĖ Jewellery.

1.12. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis deimejewellery.com.

1.13. Administratorius – už DEIMĖ Jewellery rinkodarą atsakingas asmuo.

1.14. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

1.15. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje deimejewellery.com taisyklės“.

1.16. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.


II SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS


2.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja IĮ DEIMĖ elektroninės parduotuvės www.deimejewellery.com Kliento pagrindinius Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2.2. Www.deimejewellery.com Privatumo politikoje nustatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Klientui naudojantis DEIMĖ Jewellery siūlomomis Paslaugomis.

2.3. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti DEIMĖ Jewellery Klientų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir DEIMĖ Jewellery Paskyroms.

2.4. Klientas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai duoda sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

2.5. Su Privatumo politika galima susipažinti bet kuriuo metu DEIMĖ Jewellery elektroninėje parduotuvėje „Privatumo politika“ skiltyje. 

2.6. Privatumo politikos pakeitimų ir/ar papildymų informaciją DEIMĖ Jewellery esamiems Klientams asmeniškai neteikia, su visais atnaujinimais Klientas susipažįsta asmeniškai DEIMĖ Jewellery elektroninėje parduotuvėje „Privatumo politika“ skiltyje. Pirmą kartą Klientams jungiantis prie DEIMĖ Jewellery esant naujai Privatumo Politikos versijai sudarytos visos galimybės ją perskaityti ir patvirtinti.

2.7. Klientas gali atlikti pirkimo veiksmus:

2.7.1. prisiregistravęs DEIMĖ Jewellery elektroninėje parduotuvėje;

2.7.2. neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Kliento prašoma pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Klientas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

2.8. Asmenys, norintys registruotis DEIMĖ Jewellery, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Klientas privalo įrašyti savo duomenis – vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Klientas yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Klientui suteikiamas Vartotojo ID. Klientas gali bet kuriuo metu:

2.8.1. redaguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už redaguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Klientas;

2.8.2. kreiptis į DEIMĖ Jewellery elektroninio pašto adresu info@deimejewellery.com dėl Paskyros panaikinimo.


III SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 

3.1. Klientas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas DEIMĖ Jewellery būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai DEIMĖ Jewellery suteikia Klientui teisę registruojantis DEIMĖ Jewellery arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas DEIMĖ Jewellery būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.2. Jei Klientas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nenori, kad 3.1. punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami veiklos analizės ar Tiesioginės rinkodaros tikslais, Klientas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios www.deimejewellery.com ir Paskyros lange „Mano paskyra“, skyriuje, turi nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Naujienlaiškis“, bei paspausti nuorodą „Tęsti”. Jei Klientas nėra susikūręs paskyros ir visais kitais atvejais, gali rašyti elektroninį laišką adresu info@deimejewellery.com informuoti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų. Elektroninių laiškų siuntimas nutraukiamas tik Kliento aiškiai nurodytais el. pašto adresais.

3.3. Pardavėjas patvirtina, jog Kliento nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Klientams elektroninėje parduotuvėje www.deimejewellery.com teikiamas paslaugas. Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Kliento nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Klientas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – du kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.4.1. jei yra Kliento sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

3.4.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Kliento užsisakytas paslaugas;

3.4.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

3.4.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.5. Kliento teisės:

3.5.1. teisę pateikus prašymą Pardavėjui raštu susipažinti su Pardavėjo turimais savo Asmens duomenimis;

3.5.2. teisę pateikus prašymą raštu žinoti kokiu tikslu tvarkomi Kliento Asmens duomenys, kokiems duomenų gavėjams informacija teikiama;

3.5.3. teisę pateikus prašymą raštu reikalauti panaikinti Paskyrą, sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

3.5.4. teisę pateikus prašymą raštu reikalauti ištrinti neteisingus Asmens duomenis.

3.5.5. pasirinkdamas nesutikti su Privatumo politika, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, Klientas neturi galimybės įsigyti Prekių ir/ar Paslaugų DEIMĖ Jewellery elektroninėje parduotuvėje;

3.5.6. teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Kliento Asmens duomenų naudojimo.

3.6. Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, kurjerių tarnybos darbuotojui, AB Lietuvos pašto darbuotojui prašomas pateikti Kliento asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas tinkamam asmens tapatybės identifikavimui. 

3.7. Sąlygos ir tvarka teikiant Kliento asmens duomenis į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio šalis taikomos tokia pat tvarka kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams, nustatytiems šioje Privatumo politikoje.

3.8. DEIMĖ Jewellery Asmens duomenis saugo visą Kliento Paskyros gyvavimo laiką, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje.

3.9. Pardavėjas užtikrina, jog Kliento pateikti Asmens duomenys yra apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų:

3.9.1. neteisėto Asmens duomenų pertvarkymo, pakeitimo,  atskleidimo ir sunaikinimo;

3.9.2. Asmens tapatybės vagystės ir neteisėto naudojimosi sukčiaujant.

3.10. Asmens duomenys saugomi nuo neteisėto naudojimo, informacijos pokyčių ir praradimo.Visi Slaptažodžiai šifruojami, galimybė prisijungti suteikiama Asmens duomenų valdytojo įgaliotiems asmenims.  

3.11. Klientas įsipareigoja ir privalo saugoti prisijungimo prie DEIMĖ Jewellery Paskyros prisijungimo vardą, Slaptažodį bei kitus duomenis. Klientas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų, užtikrinti jų slaptumą, neatskleisti Asmens duomenų apie save. Jei Klientas įtaria apie galimai prieinamus jo Asmens duomenis tretiesiems asmenims nedelsiant privalo informuoti Pardavėją.

3.12. Klientas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek reikiama vykdomai veiklai. Kliento duomenys sunaikinami gavus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus tokiu atveju:

3.12.1. jeigu Asmens duomenys buvo panaudoti neteisėtai veikai atlikti;

3.12.2. jeigu įtariama įvykdyta Asmens tapatybės vagystė ar kitas panašaus pobūdžio pažeidimas, ko pasėkoje bus vykdomas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas;

3.12.3. jeigu Pardavėjas yra gavęs Kliento skundą;

3.12.4. jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs ar kilo įtarimų dėl Kliento padarytų Taisyklių pažeidimų.

3.13. Bet kokį prašymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Klientas privalo Pardavėjui pateikti raštu šiais būdais:

3.13.1.išsiųsdamas prašymą paštu adresu: Rasos g. 12, LT-86150 Kelmė;

3.13.2. išsiųsdamas prašymą elektroniniu pašto adresu: info@deimejewellery.com iš Privatumo politikos 3.1. punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso.

3.14. Pardavėjas gavęs Kliento prašymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų privalo pateikti Klientui atsakymą bei atlikti/atsisakyti atlikti prašyme nurodytus veiksmus. Pardavėjo atsakymas Klientui pateikiamas raštu, atsiunčiant Kliento nurodytu elektroninių paštu.

3.14. Administruodamas ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Klientų IP adresus.

 

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS


4.1. Klientas suteikia teisę DEIMĖ Jewellery, rinkti, tvarkyti, valdyti ir saugoti Kliento Asmens duomenis Privatumo politikoje ir kituose dokumentuose numatytais tikslais ir apimtimis.

4.2. Kliento sutikimas rinkti, tvarkyti, valdyti ir saugoti jo Asmens duomenis arba atšaukimas galioja nuo sutikimo momento ir į priekį. Pardavėjas iš Kliento gavęs tokį pranešimą raštu 3.13. punkte nurodytais būdais nedelsiant sustabdo Kliento Asmens duomenų tvarkymą, panaikina jo Paskyrą. 

4.3. Klientas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Klientas norėdama sužinoti, kokius Asmens duomenis Pardavėjas surinko ir iš kokių šaltinių juos gavo, ar Asmens duomenys tikslūs ir išsamūs, kokiais tikslais tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ar buvo teikti, Klientas privalo iš anksto kreipti į Pardavėją elektroniniu pašto adresu. Pardavėjas gavęs Kliento prašymą suteikti informacijos apie savo Asmens duomenų tvarkymą ir prašomus kitus duomenis gali pateikti tik Klientą identifikavus t.y. pateikus tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Pardavėjas Klientui informaciją suteikia ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kliento kreipimosi dienos. 

4.4. Jeigu Klientas susipažinęs su savo Asmens duomenimis nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie buvo teikiami, Klientas turi teisę kreiptis į Pardavėją elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Klientas, kuris naudojasi DEIMĖ Jewellery neprisiregistravęs, ir gavęs iš DEIMĖ Jewellery atsakymą, dėl Asmens duomenų netikslumų ar klaidų, turi teisę reikalauti, kad Asmens duomenys būtų kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, redaguoti. Klientas, kuris turi DEIMĖ Jewellery Paskyrą savo Asmens duomenis prisijungęs prie savo Paskyros redaguoja pats. DEIMĖ Jewellery turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis/sustabdyti Asmens duomenų tvarkymą identifikavus Kliento, kuris kreipėsi, asmenybę.

4.5. Jeigu Pardavėjas abejoja Kliento pateiktų Asmens duomenų teisingumu, gali sustabdyti Kliento Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikslinti ir patikrinti.

4.6. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Klientas gali kreiptis į DEIMĖ Jewellery elektroninio pašto adresu info@deimejewellery.com.


V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

 

5.1. Siekiant, kad Klientui būtų užtikrintos visavertės elektroninės parduotuvės paslaugos, funkcijų prieinamumas, geresnės galimybės naršyti, į Kliento kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Klientas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Pardavėjas ar jo Partneriai įrašo, ir gali ištrinti/blokuoti dalį ar visus įrašytus Slapukus. 

5.2. DEIMĖ Jewellery naudojami šie Slapukai:

5.2.1. Informuojame, kad siekiant efektyviau naudotis DEIMĖ Jevellery, į Jūsų kompiuterį įrašomi Slapukai, nurodyti šioje lentelėje:

Slapuko pavadinimasAprašymasSukūrimo momentasGaliojimo laikas
currencySlapukas nustatantis kokią valiutą priskirti.Įėjimo į puslapį metuIki išėjimo iš puslapio
languageSlapukas nustato iš kokios šalie atėjote į elektroninę parduotuvę, nustato kalbą.Įėjimo į puslapį metu
Iki išėjimo iš puslapio
n-43ecf8b5Vartotojo sutikimui su slapukų politika išsaugoti.
Paspaudus 'X' mygtuką
1 metai
OCSESSIDSlapukas būtinas elektroninei parduotuvei funkcionuoti. Šiuo Slapuku vartotojui priskiriamas tam tikras kodas (unikalus prisijungimo ID numeris).Įėjimo į puslapį metu
Iki išėjimo iš puslapio
_utmaSlapukas naudojamas siekiant sužinoti, kiek kartų lankytojas lankėsi DEIMĖ Jewellery elektroninėje parduotuvėje.Įėjimo į puslapį metu
2 metai
_utmbSlapukas naudojamas siekiant sužinoti lankymosi DEIMĖ Jewellery elektroninėje parduotuvėje trukmę.Įėjimo į puslapį metu
30 min.
_utmzSlapukas nustato, kaip vartotojas pasiekia elektroninę parduotuvę. Galima naudoti"Google Analytics" atsisakymo plėtinį.Įėjimo į puslapį metu
6 mėn.
_utmcSlapukas nustato naujus lankytojusĮėjimo į puslapį metu
Galioja kol išsijungs naršyklė
_utmtSlapukas naudojamas norint padidinti serverio užklausų greitį.Įėjimo į puslapį metu
Galioja kol išsijungs naršyklė

5.2.2. Aukščiau nurodyti Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis DEIMĖ Jewellery svetainės funkcijų gali neveikti. 


VI SKYRIUS

PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLIŲ KEITIMAS


6.1. DEIMĖ Jewellery turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti ir/ar papildyti šias taisykles atnaujinant Elektroninės parduotuvės tinklalapyje www.deimejewellery.com Privatumo politikos skiltyje. 

6.2. Privatumo politikos taisyklių papildymas ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami elektroninės parduotuvės sistemoje.

6.3. Jei Klientas nesutinka su Privatumo politikos taisyklių pakeitimais ar papildymais, jis turi teisę jų atsisakyti tai pranešdamas raštu elektroninio pašto adresu: info@deimejewellery.com su sąlyga, kad Klientas praranda teisę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.

6.4. Jeigu po Privatumo politikos taisyklių papildymo ar pakeitimo Klientas ir toliau naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Klientas sutinka su taisyklių pakeitimais ar papildymais. 


VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


7.1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 26 d. Pasikeitus Privatumo politikos taisyklėms, informacija bus atnaujinta Elektroninės parduotuvės tinklalapyje www.deimejewellery.com Privatumo politikos skiltyje. 

7.2. Jeigu bet kuri Privatumo politikos taisyklė yra pripažinta negaliojančia ar netaikytina, ši taisyklė nedaro įtakos likusių Privatumo politikos taisyklių teisėtumui ir galiojimui. 

7.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šios Privatumo politikos vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Ši svetainė naudoja slapukus. Naršydami svetainę toliau Jūs sutinkate su mūsų slapukų naudojimu.